Mượn đọc tại chỗ

Thư viện phục vụ theo hình thức kho mở, bạn đọc trực tiếp vào kho chọn tài liệu.

    - Được mượn đọc 2 tài liệu/1 lần, không giới hạn số lần mượn đọc tại chỗ.

    - Đọc xong để đúng nơi quy định.

    - Không được mang sách ra khỏi thư viện.

    - Được đọc tại chỗ ở tất cả các kho.

Trong quá trình chọn tài liệu trong kệ, người sử dụng thư viện cần ghi nhớ vị trí để trả lại đúng chỗ.