Mượn sách về nhà

Bạn đọc vào kho chọn sách, mang sách ra quầy thủ thư, xuất trình thẻ để làm thủ tục mượn.