Cung cấp thông tin - Tài liệu theo yêu cầu

Cung cấp thông tin - tài liệu theo yêu cầu của người dùng tin, giúp người dùng tin tìm được các thông tin mình cần một cách đầy đủ, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.

Sản phẩm cung cấp:

- Danh mục tài liệu theo đề tài nghiên cứu, theo lĩnh vực, theo môn học,...;

- Bản sao tài liệu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và quyền tác giả;

- Địa chỉ truy cập các nguồn tin.

Quy trình cung cấp dịch vụ:

Bước 1: Người dùng tin gửi yêu cầu tin qua các kênh thông tin của thư viện.

Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện yêu cầu của người dùng tin

Bước 3: Chuyển kết quả đến người dùng tin