Hướng dẫn khai thác tài nguyên thông tin cho HVCH

Nhằm giúp cho học viên sau đại học hiểu về chính sách phục vụ, kỹ năng khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin, sử dụng thư viện số và các bộ cơ sở dữ liệu trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân. Thư viện đã xây dựng nội dung hướng dẫn khai thác nguồn tài nguyên thông tin cho học viên sau đại học. Học viên có thể Xem và Download bài giảng hướng dẫn tại đây: PPT